REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ASTAR.PL dla Klienta Indywidualnego

Właścicielem sklepu internetowego sklep.astar.pl jest:

ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała
KRS 0000342160; Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP PL5472113926
REGON 241382390
Konto bankowe: Bank Millennium S.A., nr konta: 36 1160 2202 0000 0001 5250 7630

tel.+ 48603660062I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej także „sprzedającym" prowadzi m.in. sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C. (Klient Indywidualny, Zamawiający), poprzez sieć Internet lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w ramach sklep.astar.pl zwanego dalej także „sklepem".

2. Działalność sklepu jest ograniczona terytorialnie tylko do terenu Polski
3. Językiem obowiązującym w sklepie jest język polski. Umowy zawierane są w języku polskim.
4. Sklep prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie wysyłkowo. Sklep nie obsługuje klientów w siedzibie firmy.
5. Firma ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oprócz sprzedaży przez sklep internetowy prowadzi również sprzedaż przez przedstawicieli handlowych i dystrybutorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Firma nie prowadzi jednak jakiejkolwiek sprzedaży w swojej siedzibie.
6. Nazwy producentów i marki fabryczne prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
7. Wskazane ceny towarów można negocjować kontaktując się z obsługą sklepu pod numerem telefonu: +48603660062

8. Konsultacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy biura, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.30.

9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Klienta do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując ją oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
10. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.astar.pl wypełniając formularz zamówienia umieszczony na stronie.
2. Złożenie zamówienia jest możliwe po akceptacji regulaminu sklepu internetowego i Polityki prywatności.
3. Przed złożeniem zamówienia Zamawiającemu wskazana zostanie łączna kwota do zapłaty z tytułu składanego zamówienia, zawierająca cenę zamawianych towarów wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz wszelkie inne koszty.
4. Ceny na stronach sklepu podawane są w wartościach brutto.
5. Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia w ciągu 24 h liczonych od godziny 8.00 najbliższego dnia roboczego z wyłączeniem soboty, po dniu w którym złożono zamówienie.
6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez sprzedającego oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia.
7. Koszty transportu zależne są od wysokości kwoty składanego zamówienia i wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy.
8. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
9. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Zamawiającego niezbędnych dla jego realizacji, o czym sprzedający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Zamawiający może uzupełnić/poprawić dane w terminie 3 dni od otrzymania powyższej informacji. W razie braku uzupełnienia/poprawienia danych, zamówienie zostanie anulowane, a wszelkie ewentualne wpłaty dokonane przez Zamawiającego, zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie upływu przysługującemu Zamawiającemu terminu do rezygnacji z zamówienia, zgodnie z punktem ust..5 niniejszego regulaminu, a w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, po uzupełnieniu/poprawieniu danych. W razie wybrania opcji płatności w formie przedpłaty, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego.
11. Termin wysyłki towarów zostanie potwierdzony w potwierdzeniu zamówienia.
12. W przypadku, gdy towar zamówiony nie znajduje się na magazynie lub jest niedostępny u dostawców sklepu, Zamawiający jest informowany o zaistniałej sytuacji i o możliwości przedłużenia czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Zamawiający, do momentu otrzymania informacji o rozpoczęciu realizowania zamówienia, jest uprawniony do anulowania zamówienia poprzez złożenie oświadczenia sprzedawcy.
13. Cena aparatów produkowanych przez sprzedającego obejmuje również instalację i szkolenie.III. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego sposób.
2. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej

Przewidywany czas realizacji zamówienia oraz dostawy wskazany jest w toku składania zamówienia, w przypadku dostawy - przy poszczególnych sposobach dostawy.IV. PŁATNOŚCI

1. Obowiązują trzy rodzaje płatności za zamówione towary:

a) przedpłata - płatność przelewem po wysłaniu Zamawiającemu potwierdzenia zamówienia wysłanego przez sklep.astar.pl, a przed wysłaniem towaru do Zamawiającego; płatność należy uregulować na konto sprzedającego podane powyżej, a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz nazwisko zamawiającego; przy wyborze tej formy płatności brak zapłaty w terminie 5 dni po wysłaniu Zamawiającemu potwierdzenia zamówienia poczytany będzie za rezygnację z zamówienia,

b) przesyłka za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze towaru,

c) płatność Przelewy24 - W sklepie Astar możesz zapłacić szybkim przelewem internetowym. Wybierając tę metodę płatności zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24, w którym wskażesz swój bank oraz dokonasz opłaty. Po wykonaniu operacji nie zamykaj okna przeglądarki. Zostaniesz ponownie przekierowany na stronę sklepu, gdzie wyświetli się powiadomienie o pomyślnym przebiegu transakcji.

V. FAKTURY VAT

Faktura VAT zostanie wystawiona na wyraźne żądanie zamawiającego, jeżeli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono bądź otrzymano całość lub część zapłaty, po podaniu następujących danych w formularzu: imię, nazwisko, adres oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym.VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamawiający, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni od otrzymania towaru, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała. lub adres mailowy sklep@astar.pl  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1, sprzedający dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrotu wszystkich dokonanych przez klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Zamawiający, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zamawiający odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z ust. 1, ma obowiązek zwrócić zakupioną rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Zamawiający.

Zwracane towary prosimy dostarczyć osobiście do siedziby sprzedającego lub przesyłać na adres:
ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała.VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska i adresu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar. Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie ofertę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia. Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu. Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta. Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

1) firmy kurierskie;
2) firma hostingowa;
3) systemy płatności;

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz śmiało. Odpowiemy!

Pamiętaj, że:

- masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
- masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
- masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z Serwisu
- masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
- względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
- masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń.

Zawsze możesz się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!VIII. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu produkty pozbawione wad. Wszelkie produkty sprzedawane poprzez sklep.astar.pl są produktami sprawnymi. Produkty fabrycznie nowe posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Produkty używane posiadają gwarancję tylko w indywidualnych przypadkach, wyraźnie wskazanych przez sprzedającego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
2. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności sklepu z tytułu rękojmi regulują art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
3. Reklamacje należy składać osobiście w siedzibę sprzedającego bądź kierować na adres:
ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała.
4. W przypadku reklamacji sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji poprzez poinformowanie o odmowie uznania reklamacji z podaniem przyczyny, a w razie uznania reklamacji, poinformowanie o uznaniu reklamacji i/lub przystąpienie do naprawy lub wymiany zakupionego towaru. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało opinii rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego lub nie poinformuje go o konieczności zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy/uzyskania ekspertyzy firmy zewnętrznej, żądanie uważa się za uzasadnione. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktów, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.
6. W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem przed wysyłką towaru w ramach naprawy gwarancyjnej.

Jeżeli sprzedawca nie uznał reklamacji lub innych roszczeń Zamawiającego, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). W szczególności Klient może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (sąd konsumencki). W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.plIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma ASTAR, która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Więcej informacji zawiera Polityka prywatności sklepu.
2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 oraz art. 543 K.C. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
3. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin.
5. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest sprzedający lub jego lub dostawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.